Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 34 sn okuma Görüntüleme 8 Görüntüleme

Toplant?da “Servis Fark Yarat?r” slogan? ile mü?teri memnuniyetini art?rmaya yönelik hedeflerini dile getiren Deniz Sevk Sistemleri Müdürü Ça?lar Çolak, “Servis noktas? a??m?za yeni eklenen firmalar ile çok daha h?zl? ve etkin bir servis a??na sahibiz.” söylemi ile ZF Marine ailesinin büyümekte oldu?una, ayr?ca süreç iyile?tirmeleri ve devreye al?nan yeni prim sistemine dair bilgiler verdi. Sat?? ekibi taraf?ndan da yeni pazar trendleri ve sunmay? planlad?klar? yeni ürünlere dair bilgiler payla??ld?.

?stanbul, ?zmir, Bodrum, Göcek, Marmaris ve Antalya’dan gelen kat?l?mc?lara 2019 y?l? pazarlama stratejileri konusunda bilgi veren Pazarlama Müdürü Can Akkan, yenilenen temsil standartlar?, mü?terilere yönelik gerçekle?tirilecek tan?t?m çal??malar? ve servislerin dijital medya yay?n plan ve beklentilerine dair görü? al?? veri?inde bulundu. Hat?ra foto?raf? çekimi ard?ndan ak?am yeme?ine geçen kat?l?mc?lar, ?irket tarihinde ilk kez düzenlenen Marine Servis Noktalar? toplant?s?ndan son derece memnun kald?klar?n? dile getirdiler.

Kapsaml? ürün portföyünde tek yöne dönü?lü, çift yöne dönü?lü ve hibrit ?anz?manlar, pervaneler, elektrikli dümen sistemleri, elektronik kontrol sistemleri, azimuth pervaneler, tünel tipi iticiler ve yelkenli pod pervaneleri yer alan ZF Marine ürünlerinin tasar?m?, firman?n her y?l yat?r?ma aktard???, sat??lar?n?n yakla??k %6's? kadarl?k AR-GE fonuyla geli?tirilmektedir. Bu mükemmel ürünler, ZF Marine'in dünya çap?ndaki geni? servis a?? sayesinde 7/24 özel hizmetle destekleniyor.

Ticari gemiler, feribotlar, askeri gemiler, gezi tekneleri ve römorkörler gibi benzeri teknelerinin tasar?m gereksinimlerini kar??layacak ?ekilde özel olarak yap?land?r?lan ZF Marine ?anz?manlar?; sa?lam, kompakt ve yüksek performansl? ?anz?manlardan olu?an eksiksiz bir ürün yelpazesi ile en iyi çözümleri sunmaktad?r. Yüksek kalite standard?, ak?ll? tasar?m konsepti ve bak?m kolayl??? sunan yap?s? sayesinde günümüzün orta ve yüksek h?zl? dizel motorlar?na mükemmel uyum sa?layan ZF ?anz?manlar?; istenen çal??ma profillerinde minimum ar?za kullan?m maliyeti ile öne ç?k?yor.

ZF, güç aktarma organlar? ve ?asi teknolojilerinin yan? s?ra aktif ve pasif güvenlik teknolojisinde de küresel liderdir. ?irket, 40 ülkede yakla??k 230 noktada 146.000 çal??an?yla hizmet sunmaktad?r. Sevk sistemleri sektöründe önde gelen güvenilir bir ortak olan ZF Marine; motorlu yatlar, su sporu tekneleri, yelkenliler, sahil güvenlik, askeri tekneler ve polis botlar?, yüksek h?zl? feribotlar, i? tekneleri ve ticari gemiler gibi 10 kW ile 12.000 kW aras?ndaki her tür deniz arac? için komple güç aktarma sistemleri ve bile?enleri tedarik ediyor.

Benzer Konular ✨