Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 18 sn okuma Görüntüleme 77 Görüntüleme
Zelenski: 10 milyondan fazla Ukraynal? elektriksiz kald? - Son Dakika Dünya Haberleri Zelenski: 10 milyondan fazla Ukraynal? elektriksiz kald?

Ukrayna Devlet Ba?kan? Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yapt??? günlük ulusa sesleni? konu?mas?nda Rusya’n?n sald?r?lar? sonras? devam eden elektrik s?k?nt?s?na dair aç?klamada bulundu. Planl? stabilizasyon çal??malar?na ek olarak acil kapatmalar?n ya?and???n? belirten Zelenski, “?u anda ço?u Vinnytsia, Odesa ve Kiev bölgesinde olmak üzere 10 milyondan fazla Ukraynal? elektriksiz. Elektrik tedarikini normalle?tirmek için her ?eyi yap?yoruz” dedi.

Konu?mas?nda Rusya’n?n yeni füze sald?r?lar?na da yer veren Zelenski, Dnipro’daki sald?r? sonucu onlarca ki?inin yaraland???n?, sald?r?dan etkilenenlere gerekli yard?m?n sa?land???n? ve Zaporijya’da Rus bombard?man? sonucu y?k?lan bir konut binas?n?n enkaz kald?rma çal??malar?n?n devam etti?ini bildirdi. Zelenski ayr?ca dün günün ilk yar?s?nda Ukrayna savunma güçlerinin, 6 Rus seyir füzesi ve 5 Shahed dü?ürmeyi ba?ard???n? belirtti.

Yunanistan D??i?leri Bakan?'n?n Libya ziyaretinde diplomatik kriz ç?kt? Yunanistan D??i?leri Bakan?'n?n Libya ziyaretinde diplomatik kriz ç?kt?

Yunanistan D??i?leri Bakan?'n?n Libya ziyaretinde diplomatik kriz ç?kt?

Finlandiya ve ?sveç’e, Ukrayna’ya yeni savunma yard?m paketi için te?ekkür eden Zelenski, “Bu çok önemli. Devletlerin bu tür her karar?, onlar? zaferimizin ve gelecekteki bar???m?z?n ortak yarat?c?lar? yap?yor” dedi.

MH17 DAVASI: 3 K???YE ÖMÜR BOYU HAP?S

Öte yandan Zelenski, Ukrayna’n?n do?usunda 2014’te Amsterdam – Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Hava Yollar?’na ait MH17 uça??n?n, füze at??? sonucu dü?ürülmesine ili?kin davada Lahey'deki Hollanda mahkemesinin 3 ki?iyi ömür boyu hapis cezas?na çarpt?rmas?na ili?kin de aç?klamada bulundu. Zelenski ?öyle konu?tu:

“Hollanda'da bugün çok önemli bir karar al?nd?. 2014'te Malezya'ya ait Boeing'i Donbas semalar?nda dü?üren katiller için ilk cezalar verildi. Üç ki?iye müebbet hapis cezas? verildi ve bu cezay? çekmeye ba?layacaklar? gün mutlaka gelecektir. Ancak bu karar sadece üç katille ilgili de?il. Rusya bu felaket hakk?nda pek çok yalan söyledi, ancak yine de temel gerçekler belirlendi. Art?k failler yarg?land? ve daha üst düzeydeki zanl?lar?n da yarg?lanmas? için zemin haz?rland?.”

Benzer Konular ✨