Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 18 sn okuma Görüntüleme 36 Görüntüleme

Apple, y?llardan beri iPhone'larda Lightning olarak adland?rd??? bir ba?lant? noktas? kullan?yor. iPhone 5 ile hayat?m?za giren lightning giri?i, geçti?imiz aylarda sat??a sunulan iPhone 14 ailesine kadar iPhone'larda yer almaya devam etti. Fakat Avrupa Birli?i'nin ak?ll? telefonlara tek tip ?arj giri?i ?art? getirmesi ve ta??nabilir elektronik cihazlarda yeni standart ?arj giri?i USB-C olaca??n? kararla?t?rmas? Apple'?n art?k USB-C'ye geçece?ine yönelik bir müjde olarak say?ld?. Üstelik Apple'?n yöneticilerinden biri olan Greg Joswiak, AB’nin karar?na uymak zorunda olduklar?n? söyleyerek USB-C'li bir iPhone'un gelece?ini adeta do?rulad?. Bunun ard?ndan iPhone 15 ailesinin tamam?n?n USB-C giri?ine sahip olaca??na yönelik baz? iddialar gündeme ta??nd?. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise yeni yapt??? payla??mlarla oldukça ilginç iddialarda bulundu.

APPLE USB-C'YE GEÇ?YOR AMA NASIL?

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, gelecek y?l için ç?kmas? beklenen iPhone 15 modelleriyle USB-C'ye geçecek. Ancak iPhone 15 ile iPhone 15 Pro'da yer alan USB-C ayn? olmayacak. Standart iPhone 15 modellerindeki USB-C giri?i lightning ile ayn? ?ekilde USB 2.0 h?zlar?na sahip olmaya devam edecekken, iPhone 15 Pro modellerinde yer alacak USB-C giri?i daha yüksek aktar?m h?zlar? sa?layacak.

Apple1

FARK AÇILIYOR

Bu iddia e?er gerçek olursa, Apple, standart iPhone modelleri ile Pro iPhone modelleri aras?ndaki fark? gelecek y?l ba?lant? noktas?na da ta??yacak, böylece standart modellerle Pro modeller aras?ndaki fark daha da aç?lacak.

Kuo'ya göre iPhone 15 Pro modelleri "en az" USB 3.2 veya Thunderbolt 3 deste?i sunacak. Bu da bu modellerin en az 40 Gb/sn'ye kadar veri aktar?m h?z? sunabilme ihtimalinin oldu?u anlam?na geliyor. USB 2.0'?n veri aktar?m h?z? ise yaln?zca 480Mb/sn ile s?n?rl?.

K?sacas?, iPhone 15 Pro modellerinde aktar?m h?zlar? belirgin bir ?ekilde artacak gibi görünüyor. Ancak Apple henüz iPhone 15 ailesi için herhangi bir ipucu vermedi?inden bu iddialar?n do?ru olup olmad???n? bilemiyoruz...

ANASAYFAYA DÖNMEK ?Ç?N TIKLAYINIZ H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?...H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?... Erdo?an'dan ?Y? Parti'ye 6'l? masa ça?r?s?: Erdo?an'dan ?Y? Parti'ye 6'l? masa ça?r?s?: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!" Sosyal medyay? y?kan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyorduSosyal medyay? y?kan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Benzer Konular ✨