Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 42 sn okuma Görüntüleme 8 Görüntüleme

WhatsApp en popüler mesajla?ma uygulamalar? aras?nda gösteriliyor. Sadece iOS kullan?c?lar? için de?il, Android kullan?c?lar? için de en popüler mesajla?ma uygulamalar?ndan biri WhatsApp. Hitap etti?i kitleyi elde tutmaya çal??an WhatsApp, bir süredir ise platforma yeni özellikler ekliyor. Son zamanlarda 2 GB'a kadar dosya gönderme seçene?i, çevrimiçi bilgisini gizleme, anketler ve kendinize mesaj gönderme özelli?i gibi baz? özellikler kullan?c?lara sunuldu. Peki bu özelliklerin ço?unun ortak bir yan? oldu?unu biliyor muydunuz? E?er bilmiyorsan?z hemen söyleyelim. Bu özelliklerin ço?u, genel kullan?ma sunulmadan önce ortak bir ?ekilde WhatsApp'?n beta sürümlerinde görülmü?tü. ?imdi ise WhatsApp'?n beta sürümlerinden birinde yeni bir de?i?iklik ke?fedildi. Peki nedir WhatsApp'?n yapt??? de?i?iklik?

WHATSAPP V?DEO KAYDETMEN?Z? KOLAYLA?TIRACAK!

Android Police'?n aktard???na göre, WhatsApp'?n, Android uygulamas? için biraz de?i?tirilmi? bir kamera arayüzü üzerinde çal??t??? tespit edildi. Bu de?i?iklik, videolar kaydetmenizi ve onlar? arkada?lar?n?zla payla?man?z? kolayla?t?racak.

?u anda, WhatsApp'?n Android uygulamas?na girip kamera arayüzünü açarsan?z, ön kameraya geçmek ve galeriye atlamak için dü?meler ve bir deklan?ör dü?mesi göreceksiniz. Sa? üst kö?ede ise fla? için bir dü?me var. WhatsApp'?n kamera arayüzünden video çekmek için ise deklan?öre uzun basman?z gerekiyor. Bu, video kay?t tu?una bas?p kayda ba?lamak varken aç?kças? zahmetli oluyor. ??te WhatsApp, beta sürümde görüldü?ü kadar?yla bu durumu çözüyor.

Görünü?e göre WhatsApp, bu durumu yerle?ik kamera uygulamas?na sa?a kayd?rarak eri?ilebilen özel bir video modu ekleyerek de?i?tiriyor. Böylece video kaydetmek için art?k deklan?ör dü?mesini bas?l? tutman?z gerekmeyecek, WhatsApp içinden video kaydetmek kolayla?acak. Bu modun di?er bir avantaj? da video kaydederken arka ve ön kamera aras?nda geçi?e izin vermesi.

WhatsApp android

"HIK DEM?? INSTAGRAM'IN BURNUNDAN DÜ?MÜ?..."

WhatsApp'?n sa?a kayd?rarak eri?ilebilen video modu birçok kullan?c?n?n akl?na Instagram'? getirdi. Instagram'?n içindeki kamera arayüzü de sa?a kayd?rarak di?er modlara (gönderi, hikaye, reels gibi) geçilmesine izin veriyor. Bu benzerlik sonras? "H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?" demeniz dahi mümkün. Asl?nda Instagram ve WhatsApp'?n karde? platformlar oldu?unu hesaba katarsak bu durum pek de ?a??rt?c? de?il.

WhatsApp bu de?i?ikli?i tüm kullan?c?lar?na ne zaman ula?t?raca?? ?imdilik bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK ?Ç?N TIKLAYINIZ Büyük yank? uyand?ran iddia! Baz? vakalarda rü?vet bile varm??Büyük yank? uyand?ran iddia! Baz? vakalarda rü?vet bile varm?? Türkiye’ye iadesine karar verildiTürkiye’ye iadesine karar verildi Erdo?an'dan ?Y? Parti'ye 6'l? masa ça?r?s?: Erdo?an'dan ?Y? Parti'ye 6'l? masa ça?r?s?: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!"

Benzer Konular ✨