Kategori Ekonomi Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 34 sn okuma Görüntüleme 12 Görüntüleme

“AKÜ ?ARJ ?STASYONLARI DAHA ÖNCEDEN PROBLEM TE?K?L ED?YORDU”

Uzman isimden Togg aç?klamas?: Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmay?z

Elektrikli otomobillerin ?imdilik pahal? oldu?unu söyleyen Dr. Simav, “Amerika’da, Avrupa’da 5 bin dolar veya euro gibi devlet destekleri veriliyor. Elektrikli otomobillerin geli?mesini sa?layacak en önemli etken, ?ehir merkezlerine içten yanmal? motorlar?n al?nmamas?d?r. Örne?in, ?stanbul’da tarihi yar?madaya, Taksim-?i?li aras?na al?nmamal?. Büyük?ehir belediyeleri taraf?ndan böyle bölgeler seçilirse ve Avrupa’da da uygulanan bu sistemi bizler uygularsak elektrikli otomobillerin geli?imi için en büyük deste?i vermi? oluruz. Fiyat olarak pahal? diyoruz ama bugün için pahal?. Önümüzdeki y?llarda seri üretime ba?lanaca?? için elektrik motorlar?, aküler daha ucuza imal edilebilecek. Dünyada otomotiv sanayisinde çok fazla motor ve akü imalatç?s? yok. Bunlar?n say?s? artt?kça fiyatlar dü?ecektir. Ayr?ca akü ?arj istasyonlar? daha önceden problem te?kil ediyordu” dedi.

“ÜÇ YIL ELEKTR?KL? OTOMOB?L KULLANDIM”

Uzman isimden Togg aç?klamas?: Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmay?z

Üç y?l boyunca elektrikli otomobil kulland???n?n alt?n? çizen Dr. Ö?r. Üyesi Osman Simav, elektrikli otomobillerin ?arj durumlar?, yanma ve alev tehlikelerini önlemek için neler yap?ld???yla ilgili ?öyle konu?tu: “?ehir içinde hiç s?k?nt? çekmeden kulland?m ama ?ehir d???na giderken baz? s?k?nt?lar oluyordu. Onu yenmek için 300 kilovat?n daha üzerinde do?ru ak?ml? ?arj kullanmam?z laz?m. 500 kilovat, hatta ?imdi Tesla 1000 kilovata kadar yapmak istiyor. Bu ?ekilde 5-10 dakika içinde ?arj edebiliyorsunuz ama alev alma ve yanma tehlikeleri olu?abiliyor. Tesla’n?n patentini yeni ald??? aküleri s?v?la?t?r?lm?? azot gaz?yla so?utma sistemi ile yanma meydana gelmiyor, daha h?zl? ?arj yap?labiliyor. Bu h?zl? ?arj istasyonlar?n?n say?s? art?kça ?arj etme süreleri 15-20 dakikalara kadar inece?i için daha yayg?n bir kullan?m olacakt?r. Bunun yan?nda gece evinizde alternatif ak?ma tak?p ?arj ederseniz motor gücüne ve akünün kapasitesine göre 5-6 ya da 7-8 saatte doldurabilirsiniz. En ucuz elektrik gece 10’dan sonra oldu?u için evinizde o saatlerde ?arja takarsan?z çok daha ucuza geliyor. Benzinin yakla??k 5’te 1’i hatta 7’de 1’i fiyat?na rahatl?kla yolculuk yapabilirsiniz.” Son olarak sadece kâr amaçl? de?il dünyan?n gelece?i için de elektrikli otomobillerin çok önemli oldu?unu söyleyen Dr. Simav, “Alman bir mühendisin geli?tirmi? oldu?u motor dizel, çok verimli, momenti kamyonlar, otobüsler için son derece uygun ama çok fazla azotoksit emisyonu mevcut. Azotoksit emisyonu da ayn? karbondioksit gibi atmosfere zarar veriyor. O bak?mdan dünyan?n elektrikli otomobillere geçmekten ba?ka bir çaresi yok” ?eklinde konu?tu.

Benzer Konular ✨