Kategori Ekonomi Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 39 sn okuma Görüntüleme 70 Görüntüleme

Bakan Karaismailo?lu De?erli Ad?yamanl? Karde?lerim,diyerek devam etti?i konu?mas?nda; "Bugün temelini att???m?z Narince-Gerger Yolu'muzu, en k?sa Zaman da sizlerin hizmetine sunmay? planl?yoruz. Projenin tamamlanmas?yla, yol güzergâh?m?z, 2 kilometre k?salacak, seyahat süresi 46 dakikadan 25 dakikaya dü?ecek. Böylece; Yolun fiziki ve geometrik standartlar?n?n yükseltmi? olaca??z. Zamandan 18,2 milyon lira, akaryak?ttan 3 milyon lira olmak üzere y?ll?k toplam 21 milyon lira tasarruf sa?layaca??z. Yapaca??m?z yeni yol ile Narince-Gerger Yolu güzergâh? üzerinden bulunan, UNESCO taraf?ndan Dünya Miras? ilan edilen ve sadece Türkiye'nin de?il, dünyan?n da önemli turizm merkezlerinden Nemrut Da??'na da eri?im kolayla?acak, yerli ve yabanc? turistlerin seyahatleri daha konforlu hâle gelecek. Bu da turizmi canland?racak, ticareti canland?racak. ?ehrimizi canland?racak.Yapt???m?z her bir kilometrelik yol, yap?ld??? yörenin, üretiminin, istihdam?n?n, ticaretinin, e?itim, kültür ve turizminin geli?mesine de katk? sa?lamaktad?r.Yani yollar?m?z, yap?ld?klar? ve gittikleri yerlere 'akarsu' gibi canl?l?k katmaktad?r." aç?klamas?nda bulundu.

Benzer Konular ✨