Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 2 dk 56 sn okuma Görüntüleme 23 Görüntüleme

Dünya bugün sosyal medya platformu Twitter'? konu?uyor. Birçok ki?i yeni bir güne ba?larken, Elon Musk'?n 44 milyar dolara sat?n ald??? Twitter'da ya?anan geli?melerle sars?ld?. Twitter'da ortal?k kelimenin tam anlam?yla kar??t?. Çok say?da çal??an kazan kald?rd?. Kullan?c?lar geli?meleri endi?eyle takip ederken, "Twitter sona m? eriyor?" tart??mas? ba?lad?. ??te Twitter krizinin detaylar?...

ÇALI?ANLAR ?ST?FA ETT?! OF?SLER?N KAPISINA K?L?T VURULDU

Hat?rlarsan?z Elon Musk bundan birkaç gün önce çal??anlar?na bir e-posta göndermi?ti. O e-posta bir ültimatom olarak de?erlendirilmi?ti. Peki o e-postada ne yaz?yordu? Sosyal medya platformunun yeni sahibi olan Elon Musk, o e-postayla ?irket çal??anlar?na iki seçenek sunmu?tu. Musk çal??anlar?na "uzun saatler çok yo?un çal??may? kabul edersiniz ya da 3 ayl?k tazminat?n?z? al?p ayr?l?rs?n?z" demi?ti. Per?embe 17:00'ye (ET) kadar ise çal??anlar?na cevaplar?n? bildirmeleri için süre vermi?ti. Görünü?e göre bu anket çal??anlar?n hiç ho?una gitmedi.

Musk'?n ?irket çal??anlar?na ya kabul edin ya da ayr?l?n ça?r?s? yapmas?n?n ard?ndan ise bugün çok say?da Twitter çal??an?n?n istifa etti?i bildiriliyor.

FILE PHOTO: Illustration shows Twitter app logo

BBC'nin haberine göre, yap?lan online bir ankete, 180 çal??an?n %42'si "Ç?k?? seçene?ini kullan?yorum, özgürüm!" yan?t?n? verdi. Kat?l?mc?lar?n dörtte biri kalmay? "gönülsüzce" seçtiklerini söyledi ve yaln?zca %7'si kalmak için “evet”i t?klad?. ?sminin gizli kalmas?n? isteyen eski bir Twitter çal??an? ise "Bugün ortal?ktaki toz duman da??ld???nda muhtemelen 2.000'den az insan kalacak." dedi.

?ddialara göre, istifa dalgas?n?n ard?ndan Twitter'a sabotaj yap?lmas?ndan korkan Elon Musk, ofisleri kapatt?. Twitter, çal??anlar?na ?irketin tüm ofis binalar?n?n hemen uygulamaya konulmak üzere geçici olarak kapat?laca??n? söyledi. Ofislerin 21 Kas?m Pazartesi günü yeniden aç?laca?? belirtiliyor. Ayr?ca Twitter çal??anlar?n?n giri? kartlar?n?n iptal edildi?i de söyleniyor.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk image on smartphone and printed Twitter logos

Twitter'daki meslekta?lar?yla ileti?im halinde olan biri ve yak?n zamanda ayr?lan bir çal??an, Musk'?n baz? üst düzey çal??anlarla görü?erek onlar? kalmaya ikna etmeye çal??t???n? öne sürdü.

"ÇÖKERSE DÜZELTECEK K?MSE KALMAZ"

Guardian'?n haberine göre i?ten ayr?lanlar aras?nda, hatalar? düzeltmekten ve hizmet kesintilerini önlemekten sorumlu birçok mühendis yer al?yor. Ad?n? vermek istemeyen bir ki?i ise "Twitter çökerse, birçok alanda i?leri düzeltecek kimse kalmaz" dedi.

"BURADAN KURTULMASI SON DERECE ZOR OLACAK"

The Verge'ün haberine göre ise kalan ve ayr?lan Twitter çal??anlar?, bu hafta istifalar?n ölçe?i göz önüne al?nd???nda, platformun yak?nda çökmeye ba?lamas?n? beklediklerini söyledi. Bir Twitter çal??an? "Twitter'?n buradan kurtulmas? son derece zor olacak" ifadelerini kulland?.

travis12

"F??? ÇEKMES?NE YAKLA?IK B?R HAFTA KALDI"

Newsweek yazar? Travis Akers, kalan Twitter çal??anlar?ndan birinin "Twitter'?n fi?i çekmesine yakla??k bir hafta kald?." dedi?ini payla?t?.

ÜCRETL? MAV? T?K PROJES? TEHL?KEDE M??

Twitter ile ilgili geli?meleri Twitter hesab?ndan payla?an Platformer'?n editörü Zoë Schiffer ise son att??? tweet'lerden birinde ilginç bir noktaya de?indi. Schiffer, Elon Musk'?n mavi tikli Twitter Blue projesine liderlik eden tasar?mc?lar?n ve ba? web mühendisinin ayr?ld???n? payla?t?. Schiffer, buna ek olarak Twitter'?n kritik altyap?s?n? koruyan birçok çal??an?n?n istifa etti?ini söyledi.

twitter2

TREND OLDULAR

Bu haberlerin ard?ndan kullan?c?lar ise Twitter ile vedala?maya ve di?er platformlardaki hesaplar?n? payla?maya ba?lad?. #RIPTwitter, #TwitterDown, Mastodon ve Myspace, Twitter'?n trendleri aras?na girdi.

BBC'nin haberine göre, yüzlerce çal??an, ?irketten ayr?ld?klar?n? göstermek için #LoveWhereYouWorked (Çal??t???n Yeri Sev) etiketini ve selam veren bir emojiyi kullanarak tweet atmaya ba?lad?. LinkedIn sayfas?nda Twitter'da 2013'ten beri farkl? üst düzey rollerde çal??t???n? belirten Gillian E. Carroll, "Bugün Twitter'daki son günüm. Tüm kalbimle ve büyük bir minnettarl?kla ayr?l?yorum" tweet'ini payla?t?.

ELON MUSK'TAN MAN?DAR PAYLA?IM

Dünya Twitter'daki büyük krizi konu?urken, Elon Musk'tan yeni bir payla??m geldi.

pic.twitter.com/rbwbsLA1ZG

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

"END??EL? DE??L?M"

Ya?anan geli?meler sonras? bir kullan?c?n?n sorusuna da yan?t veren Elon Musk, "En iyiler kal?yor, bu yüzden çok endi?eli de?ilim" dedi.

The best people are staying, so I’m not super worried

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022
ANASAYFAYA DÖNMEK ?Ç?N TIKLAYINIZ Dünya daha öncekine al??amam??ken bir sürpriz daha!Dünya daha öncekine al??amam??ken bir sürpriz daha! Terörist Ahlam Albash?r'?n ifadesinin detaylar? belli oldu! Ses kayd? atm??Terörist Ahlam Albash?r'?n ifadesinin detaylar? belli oldu! Ses kayd? atm?? Regl izni için yasa teklifi verilmi?ti! Ankara'da dikkat çeken kararRegl izni için yasa teklifi verilmi?ti! Ankara'da dikkat çeken karar

Benzer Konular ✨