Kategori Ekonomi Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 29 sn okuma Görüntüleme 11 Görüntüleme
T?SK'ten asgari ücret mesaj?

Yeni asgari ücretin tespiti için geri say?m ba?lad?. Masada i?vereni tems?l eden T?SK'in Yönetim Kurulu Ba?kan? Özgür Burak Akkol son üç asgar? ücret art???nda i?çi, i?veren ve hükümet olarak karar?n alt?na üçlü imza at?ld???n? hat?rlatt?. "Bu hem i?veren hem i?çi hem de hükümet taraf? raz? demek." dedi

"Biz yine elimizi ta??n alt?na koyaca??z. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçland?rmak istiyoruz. ??çilerimizin, i?çi sendikalar?m?z?n, i?çi konfederasyonlar?n?n memnun olmad???, i?letmelerimizde huzursuzlu?un oldu?u bir durumu arzu etmiyoruz."

Akkol i?verenlerin a??r maliyetler alt?nda ezildi?i bir durumu da ?stem?yoruz." vurgusu yapt?, "Dengel bir asgari ücret için çal??maya gayret gösterece??z." dedi.

Benzer Konular ✨