Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 50 sn okuma Görüntüleme 8 Görüntüleme

Duyuru, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'?n ?irket çal??anlar?na ”uzun saatler çok yo?un” çal??ma veya ayr?lma ça?r?s? yapmas?n?n ard?ndan çok say?da ki?inin istifa etti?ine dair haberlerin arkas?ndan geldi. 

Çal??anlara gönderilen mesaj ?öyle devam etti:

Lütfen ?irketin gizli bilgilerini sosyal medyada, bas?nla veya ba?ka bir yerde tart??maktan kaç?narak ?irket politikas?na uymaya devam edin.

Twitter, BBC'den gelen yorum talebine ?imdiye kadar yan?t vermedi.

Haberlere göre Musk, bu hafta Twitter çal??anlar?na ”uzun saatler çok yo?un” çal??ma veya ayr?lma ça?r?s? yapm??t?.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Musk çal??anlara gönderdi?i bir e-postada, çal??anlar?n ?irkette kalmak istiyorlarsa taahhüdü kabul etmeleri gerekti?ini söyledi. Musk, Per?embe gününe kadar kabul etmeyenlere üç ayl?k tazminat verilece?ini söyledi.

Bu ay?n ba?lar?nda ?irket, i? gücünün yakla??k yüzde 50'sini azaltt???n? aç?klam??t?.

Bugün Twitter'?n ofislerini geçici olarak kapatt??? duyurusu, çok say?da çal??an?n Musk'?n yeni ?artlar?n? kabul etmedikleri için istifa etti?ine dair haberler aras?nda geldi.

Yüzlerce çal??an, ?irketten ayr?ld?klar?n? göstermek için #LoveWhereYouWorked (Çal??t???n Yeri Sev) etiketini ve selam veren bir emojiyi kullanarak tweet at?yorlar.

LinkedIn sayfas?nda Twitter'da 2013'ten beri farkl? üst düzey rollerde çal??t???n? belirten Gillian E. Carroll, "Bugün Twitter'daki son günüm. Tüm kalbimle ve büyük bir minnettarl?kla ayr?l?yorum" tweet'ini payla?t?.

?sminin gizli kalmas?n? isteyen eski bir Twitter çal??an? BBC'ye ?unlar? söyledi:

Bugün ortal?ktaki toz duman da??ld???nda muhtemelen 2.000'den az insan kalacak.

Eski çal??ma arkada?lar?yla ileti?im halinde olan yak?n zamanda ayr?lan bir çal??an ve mevcut bir çal??an?n, Musk'?n baz? üst düzey yöneticilerle onlar? kalmaya ikna etmek için bulu?tu?unu söylediklerini aktar?ld?.

Çal??anlar? i? e-posta adresleri üzerinden do?rulayan ve anonim olarak bilgi payla?malar?na izin veren uygulama Blind'da yap?lan bir ankete, 180 ki?inin %42'si "Ç?k?? seçene?ini kullan?yorum, özgürüm!" yan?t?n? verdi.

Kat?l?mc?lar?n dörtte biri kalmay? "gönülsüzce" seçtiklerini söyledi ve yaln?zca %7'si kalmak için “evet”i t?klad?.

Musk, Twitter'?n kontrolünü ele geçirmeden önce ?irketin yakla??k 8.000 çal??an? vard?. Firman?n ayr?ca, sözle?meli binlerce çal??an? oldu?u ve bu ki?ilerin ço?unun da i?ten ç?kar?ld??? bildirildi.

Ba?ka bir ki?i, Musk'?n talep etti?i artan i? yükünü üstlenmeye haz?r olmalar?na ra?men istifa ettiklerini söyledi.

“Zaten haftada 60-70 saat çal???rken, bizi e-posta yoluyla yaln?zca 'istisnai tweep'ler (Twitter’? kullananlar) burada çal??mal?' diye defalarca tehdit eden biri için çal??mak istemedim" dedi.

Dünyan?n en zengin insan?, geçen ay firmay? 44 milyar dolarl?k bir anla?mayla sat?n ald?ktan sonra Twitter'?n genel müdürü oldu.

Kaynak: BBC News Türkçe

Benzer Konular ✨