Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 49 sn okuma Görüntüleme 7 Görüntüleme
Haberin Devam?

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin ile bir telefon görü?mesi gerçekle?tirdi.

Cumhurba?kanl??? ?leti?im Ba?kanl???ndan yap?lan aç?klamaya göre, görü?mede, Türkiye-Rusya ili?kileri ve tah?l koridoruna ili?kin geli?meler ba?ta olmak üzere bölgesel konular ele al?nd?.

ERDO?AN'DAN PUT?N'E TE?EKKÜR

Cumhurba?kan? Erdo?an, görü?mede, tah?l ihrac?na ili?kin ?stanbul Anla?mas?'n?n 120 gün süreyle uzat?lmas? konusundaki yap?c? tutumu için Rusya Devlet Ba?kan? Putin'e te?ekkür etti.

Rusya-Ukrayna sava??n?n uzamas?n?n riskleri art?raca??n?, bu nedenle diplomatik görü?melerin canland?r?lmas? gerekti?ini belirten Cumhurba?kan? Erdo?an, Rus ve Amerikan ?stihbarat Ba?kanlar?n?n Türkiye'de gerçekle?tirdikleri temaslar?n arazide kontrolsüz bir t?rmanman?n önüne geçilmesi aç?s?ndan anahtar rol oynad???n? ifade etti.

Son dakika: Cumhurba?kan? Erdo?an Putin ile görü?tü
DO?ALGAZ MERKEZ? TEKL?F?Haberin Devam?

Rusya Devlet Ba?kan? Putin'in Türkiye'de bir do?algaz merkezi kurulmas? teklifinden memnuniyet duyduklar?n? dile getiren Cumhurba?kan? Erdo?an, ortak hedeflere bir an önce ula?mak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari de?erlendirmeleri yapacaklar?n? kaydetti.

Cumhurba?kan? Erdo?an, ?stanbul'daki terör sald?r?s? için iletti?i taziye dolay?s?yla da Rusya Devlet Ba?kan? Putin'e te?ekkür etti.

Benzer Konular ✨