Kategori Ekonomi Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 55 sn okuma Görüntüleme 115 Görüntüleme
Son 3 y?lda 21 milyar dolarl?k ke?if!

Türkiye enerjide büyük oranda d??a ba??ml?. Öyle ki kulland??? do?al gaz?n yüzde 99’u, petrolün ise yüzde 92’sini ithal ediyor. Bu nedenle Mavi Vatan’da ve anavatanda petrol ve gaz aray???na h?z verildi. Yeni ke?iflere imza at?ld?.

"223 M?LYON VAR?L PETROLE E? DE?ER REZERV BULUNDU"

Meclis'te plan ve bütçe komisyonunda konu?an Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Fatih Dönmez, yerli enerji çal??malar?n? anlatt?. Buna göre kara alanlar?nda yap?lan çal??malarla son 3 y?lda 223 milyon varil petrole e? de?er rezerv bulundu. 21 milyar dolara denk gelen ke?if, Türkiye'nin 225 günlük tüketimini de kar??lamas?yla dikkat çekiyor.

?stanbul’da kira fiyatlar? art??ta ?stanbul’da kira fiyatlar? art??ta

?stanbul’da kira fiyatlar? art??ta

Ayr?ca 5 sene önce günülk 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimi 65 bin varil seviyelerine ta??nd?. 65 bin varil üretim y?ll?k bazda 23,7 milyon varil üretimine denk geliyor.

2022'DE DÜNYADAK? EN BÜYÜK ?LK 10 KE??F ARASINDA

Çal??malar yurt genelinde yay?ld?. Çukurovada rezerv de?eri 800 milyon dolar olan petrol ke?fedildi. Üretilebilir petrol rezervinin yakla??k 8 milyon varil oldu?u tahmin ediliyor. Ayr?ca, ??rnak’ta ?ehit Esma Çevik petrol sahas?nda da güzel haberler geldi. Öyle ki 2022 y?l?nda dünyada yap?lm?? en büyük ilk 10 ke?if aras?nda yer ald??? belirtiliyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt?nda da kapasite art???na gidilecek. Yürütülen çal??malarla 2023’ün ilk çeyre?inde boru hatt?ndan ta??nan petrol miktar? günlük 600 bin varilden 1 milyon varile ç?kacak.

Benzer Konular ✨