Kategori Ekonomi Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 2 dk 21 sn okuma Görüntüleme 18 Görüntüleme
Haberin Devam?

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi fuar? olan SAHA Expo 2022'de Baykar Yönetim Kurulu Ba?kan? Selçuk Bayraktar aç?klamalarda bulundu.

Polonya'ya Bayraktar TB2'lerin teslim edildi?ini ve göreve haz?rland???n? söyleyen Bayraktar, KIZILELMA'n?n çal??malar?n?n da son sürat devam etti?ini söyledi.

Dünya çap?nda kendini kan?tlayan ?HA ve S?HA'lar?n öz kaynaklarla üretildi?ini belirten Bayraktar "Türkiye'nin özellikle havac?l???n gelece?i olan ?HA'larla dünyaya damgas?n? vurdu?unu söyleyebiliriz. Dünyada ilk 3 ülke aras?na girmi? olduk. TSK konunun uzman? olarak dünyada bir numara diyebiliriz. Bu bir yar??, sürekli inovasyon yaparsak bu yar??ta liderli?imizi sürdürebiliriz. Herhangi bir gev?eklik, yava?lama bu yar??taki liderli?i kaybetmeye neden olabilir" dedi.

Haberin Devam?

Selçuk Bayraktar'?n aç?klamalar? ?öyle:

?nsans?z hava araçlar?nda dünyada kendi s?n?f?nda en iyisini yapt???m?z? kabul eder hale geldi. Hedefimiz olan üretim, öz kaynaklar?m?zla gerçekle?tirdi?imiz platform olan, muharip havac?l??? kapsayan KIZILELMA'n?n uçu?una haz?rlan?yoruz.

"ÜLKEM?Z M?HENK TA?I HAL?NE GELD?"

Baykar'?n stratejik i?birli?i kapsam?nda imzalad??? anla?malar oldu. Fuar?n ülkemiz savunma sanayisinin geldi?i nokta aç?s?ndan böylesine büyük bir ra?bet görmesi hakikaten ülkemiz ad?na gurur verici. Ülkemizin mihenk ta?? haline geldi?i, ya?ad???m?z dönemde, krizleri de?erlendirirsek ülkemizin böylesine jeopolitik, stratejik anlamda önem kazanmas? bizleri ayr?ca milletimizin ferdi olarak gururland?r?yor. Tüm di?er sivil alanlarda da gençlerimiz, teknoloji firmalar?m?z ba?aracak.

Selçuk Bayraktar: Polonyaya ilk Bayraktar TB2 teslimat?n? yapt?k

"SAHA EXPO'YA ASKER? HEYETLER?N KATILIMI D?KKAT?M? ÇEKT?"

Askeri heyetlerin kat?l?m? dikkatimi çekti. Dünyan?n içinden geçti?i güvenlik krizleriyle dolu dönem ve ülkemizin ne kadar önemli bir rol oynad???na ba?l?yorum. Teknolojileri geli?tirme aç?s?ndan dünyan?n bir anlamda göz önünde sergilenmesi aç?s?ndan o sebepten dolay? bu kadar büyük ra?bet gördü?ünü de?erlendiriyorum.

Haberin Devam?

Savunma sanayi çok önemli bir k?s?m. Savunma sanayinden di?er sivil alanlara teknolojinin y???lmas?n? hedefliyoruz.

"KIZILELMA'YA BÜYÜK ÜLKELERDEN TALEP VAR"

Baykar'?n son 20 senelik ?HA serüveninde tüm gelirlerin yüzde 75'e yak?n? ihracattan geliyor, geçti?imiz y?lda yüzde 98 olarak gerçekle?ti. Bugüne kadar 5 ülke ile AKINCI ihracat sözle?mesi imzaland?. KIZILELMA daha uçmad?, büyük ülkelerden talep var. Sadece kendi öz kaynaklar?m?zla tümüyle ba??ms?z ?ekilde program? ilerletiyoruz.

"S?HA'LAR PARAD?GMA DE???T?R?C? UNSUR OLDU"

S?HA dünyas?ndaki ilk göz a?r?m?z Bayraktar TB2. Kendi s?n?f?n?n çok önemli noktas?nda bulunuyor. Paradigma de?i?tirici en önemli unsur oldu. Karaba?'da Suriye'de Libya'da Ukrayna'da yapt?klar?yla tüm dünyan?n dikkatini çekti. S?HA'larla kazan?lan ilk sava?? Türk ordular? kazand? diye dünya tarihine girmi? oldu. Bayraktar TB3 ve KIZILELMA'n?n geli?tirmesiyle u?ra??yoruz. Muharebe tarihinde devrim yapacaklar, tarihe not dü?elim.

Haberin Devam?

"TÜRK?YE ?HA'LARLA DÜNYAYA DAMGASINI VURDU"

Türkiye'nin özellikle havac?l???n gelece?i olan ?HA'larla dünyaya damgas?n? vurdu?unu söyleyebiliriz. Dünyada ilk 3 ülke aras?na girmi? olduk. TSK konunun uzman? olarak dünyada bir numara diyebiliriz. Bu bir yar??, sürekli inovasyon yaparsak bu yar??ta liderli?imizi sürdürebiliriz. Herhangi bir gev?eklik, yava?lama bu yar??taki liderli?i kaybetmeye neden olabilir.

Selçuk Bayraktar: Polonyaya ilk Bayraktar TB2 teslimat?n? yapt?k

Kendi teknolojilerini üreten Türkiye hedefiyle Teknofest'i düzenledik. Gelece?in yüksek teknolojileri geli?tirilsin hayaliyle kurgulad?k. Kendi giri?imlerini kurup dünyaya damga vuracak teknolojileri kuracak olmalar? bize gurur verir.

Haberin Devam?

"POLONYA'YA ?LK Bayraktar TB2 TESL?MATLARI GERÇEKLE?T?"

Polonya'ya bugün teslimat?m?z gerçekle?ti. ?lk sistemin teslimat? gerçekle?ti. Polonya Savunma Bakan? 'Bayraktarlar?m?z? bekliyoruz' diye sosyal medyadan duyurdu. Göreve haz?rlad?k. Teslimat gerçekle?ti. 

Benzer Konular ✨