Kategori Ekonomi Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 45 sn okuma Görüntüleme 16 Görüntüleme

Bankadan yap?lan aç?klamada, Rus ekonomisinde arz ve talep unsurlar?na ili?kin sorunlar?n devam etti?i belirtildi.

Enflasyondaki art???n dü?ük seviyede kald???na i?aret edilen aç?klamada, halk?n ve i? dünyas?n?n enflasyon beklentilerinin ise yaz dönemine k?yasla yükseldi?i kaydedildi.

Y?l sonu enflasyon oran?n?n yüzde 11 ila 13 seviyesinde gerçekle?mesinin beklendi?ine i?aret edilen aç?klamada, “Rusya Merkez Bankas?, politika faizinde de?i?ikli?e gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde sabit b?rakma karar? alm??t?r” ifadesine yer verildi.

Aç?klamada, ülkedeki k?smi seferberlik sürecinin gelecek aylarda tüketici talebi ve enflasyon dinamikleri üzerinde olumsuz etki yarataca??na da vurgu yap?ld?.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankas?'n?n politika faizini sabit b?rakaca?? yönündeydi.

Rusya Merkez Bankas?, Bat?l? ülkelerin yapt?r?mlar? nedeniyle politika faiz oran?n? 28 ?ubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye ç?karmas?n?n ard?ndan faiz indirim sürecine girmi? ve 16 Eylül’de gerçekle?tirdi?i toplant?da da faizi yüzde 7,5’e çekmi?ti.

Erdo?an'dan bankalara faiz talimat?: En büyük dü?man?m faiz

GÜNDEM

Erdo?an'dan bankalara faiz talimat?: En büyük dü?man?m faiz

Faizi art?r?nca enflasyon dü?medi: ABD ve Avrupa ülkeleri umduklar?n? bulamad?

EKONOM?

Faizi art?r?nca enflasyon dü?medi: ABD ve Avrupa ülkeleri umduklar?n? bulamad?

BM'den dünyaya faiz uyar?s?: Yükselterek kumar oynuyorsunuz

EKONOM?

BM'den dünyaya faiz uyar?s?: Yükselterek kumar oynuyorsunuz

Benzer Konular ✨