Kategori Dünya Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 48 sn okuma Görüntüleme 10 Görüntüleme
Putin: Erdo?an güçlü ve sa?lam lider

Türkiye-Rusya ili?kilerine de?indi. Cumhurba?kan? Erdo?an'dan övgüyle söz etti. Rus lider Putin, Türkiye'nin güvenilir bir ortak oldu?unu söyledi.

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, Moskova'da dü?ünce kurulu?u Valday Kulübü taraf?ndan düzenlenen toplant?da konu?tu. Cumhurba?kan? Erdo?an'?n, Ankara-Moskova hatt?nda kendi ç?karlar?n? savundu?unu söyledi ve “Türkiye ve Erdo?an, bu anlamda basit bir ortak de?il. Kararlar?n birço?u, uzun ve basit olmayan müzakerelerde al?n?yor. Her iki taraf?n da anla?ma arzusu var ve anla?abiliyoruz. Bu anlamda, Erdo?an tutarl? ve güvenilir bir ortak. Bu, onun en önemli özelli?i” ifadelerini kulland?.

UKRAYNA'DA NÜKLEER S?LAH KULLANMAYACA?IZ

Putin, Ukrayna’da süren sava?la ilgili de Bat?’ya yüklendi ve "Bat?, son y?llarda, özellikle de son aylarda Ukrayna’daki durumu alevlendirecek ve t?rmand?racak bir dizi ad?m att?" dedi. Rus lider, Ukrayna'da nükleer silah kullanmak gibi bir dü?üncelerinin olmad???n? söyledi. "Bunun ne siyasi ne de askeri anlam? var" dedi. Kuzey ak?m boru hatlar?na düzenlenen sabotajlara ili?kin de konu?tu. "Avrupa’daki gaz boru hatlar?n?n imha edilmesiyle k?rm?z? çizgi a??ld?" ifadelerini kulland?.

Son dakika haberi: Putin'den kritik mesajlar: Ukrayna'da nükleer silah kullanacak m?? Son dakika haberi: Putin'den kritik mesajlar: Ukrayna'da nükleer silah kullanacak m??

Son dakika haberi: Putin'den kritik mesajlar: Ukrayna'da nükleer silah kullanacak m??

Benzer Konular ✨