Kategori Dünya Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 7 sn okuma Görüntüleme 21 Görüntüleme

Rusya'n?n Soçi kentinde 31 Ekim'de yap?lacak Rusya-Azerbaycan-Ermenistan zirvesi öncesi Kolektif Güvenlik Anla?mas? Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin liderleri ola?anüstü toplant? gerçekle?tirdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekle?en zirveye Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin'in yan? s?ra Ermenistan Ba?bakan? Nikol Pa?inyan, Kazakistan Cumhurba?kan? Kas?m Cömert Tokayev, Belarus Devlet Ba?kan? Aleksandr Luka?enko, K?rg?zistan Cumhurba?kan? Sad?r Caparov, Tacikistan Cumhurba?kan? ?mamali Rahman ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas kat?ld?.

Putin toplant?da yapt??? konu?mada, Rusya’n?n tarihsel süreçte istikrara her zaman dikkat etti?ini ve eski ça?lardan beri Ermeni halk?n?n güvenli?inin sa?lanmas?na destek oldu?unu söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan aras?ndaki ili?kilere ili?kin aç?klamalarda bulunan Putin, "Ermenistan-Azerbaycan anla?mas?na gelince, Bakü ile Erivan aras?ndaki ili?kilerin kapsaml? bir ?ekilde normalle?mesini sa?lamak için bugün mümkün olan her ?eyi yap?yoruz. Yak?n geçmi?te hem Azerbaycan hem de Ermenistan, tek bir devletin parças?yd?k. Hem Erivan hem de Bakü ile çok fazla ba??m?z var. Elbette hepimiz zorluklarla kar?? kar??yay?z. Ancak, Rusya'ya yak?n devletler aras?ndaki sorunlardan ve çeli?kilerden uzak kalamay?z ve her zaman bar??ç?l çözümlerine katk?da bulunmaya haz?r?z." dedi.

"?li?kilerin normalle?tirilmesini sa?lamak mümkün"

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin ortak mutabakat?n?n hükümlerine s?k? s?k?ya ba?l? kalmas?n?n bar??a giden tek mümkün ve gerçekçi yol oldu?unu vurgulayan Putin, "Ermenistan-Azerbaycan s?n?r?n?n belirlenmesi, ula??m ve ileti?iminin önündeki engellerin kald?r?lmas? ve insani sorunlar?n çözülmesine ili?kin bu anla?malar?n tutarl? bir ?ekilde uygulanmas?yla, Ermenistan ile Azerbaycan aras?ndaki ili?kilerin istikrarl? bir ?ekilde normalle?tirilmesini sa?lamak mümkün." ?eklinde konu?tu.

Benzer Konular ✨