Kategori Ekonomi Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 3 dk 7 sn okuma Görüntüleme 75 Görüntüleme

Temel atma treninde konu?an AK Parti Ad?yaman Milletvekili Ahmet Ayd?n, “Bizler için Gerger için Ad?yaman için bir hayali daha gerçekle?tirmenin ilk ad?m?n? bugün at?yoruz. Bu çok önemli ve büyük bir hizmettir. ?n?allah bu yolumuz k?sa zamanda tamamlanarak hizmete girecek. Sadece Gerger için de?il Ad?yaman’?n çevre il ba?lant?lar? da bölünmü? yol oldu. O yollar?n standartlar?n? da yükseltiyoruz. ?uana kadar yakla??k 4,5- 5 milyarl?k karayollar? anlam?nda yat?r?m yap?ld?. Ciddi yat?r?mlar yap?ld?. Özellikle Narince bölgesinde hem Gerger yolu, hem Nissibi yolu, hem Narince- Ak?nc?lar yolu ve ayn? zamanda Kahta- Sincik aras?nda Damlac?k yol ayr?m? yolu e? zamanl? olarak dört önemli proje bir anda devam ediyor. Ve ?uanda devam eden bütün yat?r?mlar?n totalde 4,5- 5 milyara yakla?an bir yat?r?m de?eri oldu?unu görüyoruz. Bu vesileyle eme?i geçen herkese te?ekkür ediyorum” dedi.

Ad?yaman Valisi Mahmut Çuhadar ise “Bugün tarihi bir gün ya??yoruz. ?limizin özlem ve hasretle bekledi?i büyük projeleri gerçekle?tirmeye dönük yapt???n?z çal??malar ve ilimizin ula??m alt yap?s?n? daha iyi bir noktaya ta??mak üzere hayata geçirdi?iniz projeler nedeniyle ?ükranlar?m?z? sunuyoruz. Gidemedi?in yer senin de?ildir düsturuyla ç?k?lan hizmet kervan?nda Türkiye’nin dört bir kö?esinde karayollar?nda devrim yap?lm??, ilimizde de çok önemli geli?meler sa?lanm??t?r. Bugün bu yat?r?mlar?n bir parças? olan ve Gergerli hem?ehrilerimizin büyük bir özlem ile hasretle bekledi?i 37 kilometrelik Gerger- Narince yolunun temelini at?yoruz. Yolumuz hay?rl? ve u?urlu olsun” diye konu?tu.

Karayollar? Genel Müdürü Abdulkadir Uralo?lu ise konu?mas?nda, “Ad?yamanl?lar?n ula??m?na konfor katacak Ad?yaman- Narince- Gerger yolunun yap?m çal??malar?n? ba?lat?yoruz. Yakla??k 37 kilometrelik bir yol, yat?r?m program?na ald?k sizlerin talimatlar?n?zla ve daha sonra ödene?ini ç?kard?k, ihalesini yapt?k. Bugün de temel atma törenini yap?yoruz. Ba?lamak i?in yüzde 50’sini yapmak demektir. ?n?allah en k?sa zamanda bu i?i tamamlayaca??z ve Gerger- Narince aras?n? da standart bir yola ba?lam?? olaca??z. Bu yolumuzun hay?rlara vesile olmas?n? diliyorum” dedi.

Ula?t?rma ve Altyap? Bakan? Adil Karaismailo?lu, “Ula?t?rma ve altyap? projelerine verdi?imiz önem sayesinde bugün, ülkemizin her ilini, her bölgesini dünyaya ba?l?yor, Türkiye’nin kalk?nmas? ve refah? için çok güçlü bir kald?raç görevi görüyoruz. Hükumetlerimiz döneminde, ülkemizin ula?t?rma ve haberle?me yat?r?mlar? için yapt???m?z 1 trilyon 653 milyar liran?n üzerindeki harcaman?n yüzde 60’? karayollar?na aittir. 2003-2022 y?llar? aras?nda karayollar? için 995 milyar 900 milyon liral?k yat?r?m yapt?k. Di?er bir ifadeyle, ülkemizin, ula?t?rman?n di?er alanlar?nda da oldu?u gibi karayolunda da 100 y?lda kar??lanabilecek i?leri 20 y?l gibi bir sürede neredeyse tamamlad?k. Son 20 y?lda karayollar?m?zdaki; bölünmü? yol uzunlu?unu 28 bin 816 kilometrenin üzerine ç?kard?k.

2023 y?l?nda bu rakam? toplamda 30 bin kilometreye ula?t?raca??z. Bölünmü? yol hedefimiz 38 bin kilometre. Toplam yol a??m?z?n yar?s?n? bölünmü? yol standard?na kavu?turaca??z. Ayn? zamanda, karayollar?m?zdaki yol kalitesini de h?zla art?r?yoruz. Karayollar?nda yalç?n da?lar? tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz. Hükümetlerimiz döneminde tünel uzunlu?unu; 50 kilometreden al?p, 663 kilometreye ç?kard?k. Cumhuriyet’imizin 100. y?l?nda tünel uzunlu?umuzu 720 kilometreye ula?t?r?yoruz. Köprü ve viyadük toplam uzunlu?unu da 735 kilometreye yükselttik. 2023 y?l? için hedefimiz; bu alanda toplam uzunlu?u 770 kilometrenin üzerine ta??makt?r” dedi.

“Nemrut Da??’na eri?imi kolayla?t?racak”

Karaismailo?lu, yolun Nemrut Da??’na ula??m? da kolayla?t?raca??n? kaydederek, “Yapaca??m?z yeni yol ile Narince-Gerger Yolu güzergah? üzerinden bulunan, UNESCO taraf?ndan Dünya Miras? ilan edilen ve sadece Türkiye’nin de?il, dünyan?n da önemli turizm merkezlerinden Nemrut Da??’na da eri?im kolayla?acak. Yerli ve yabanc? turistlerin seyahatleri daha konforlu hale gelecek. Bu da turizmi canland?racak, ticareti canland?racak. ?ehrimizi canland?racak. Yapt???m?z her bir kilometrelik yol, yap?ld??? yörenin, üretiminin, istihdam?n?n, ticaretinin, e?itim, kültür ve turizminin geli?mesine de katk? sa?lamaktad?r. Yani yollar?m?z, yap?ld?klar? ve gittikleri yerlere ‘akarsu’ gibi canl?l?k katmaktad?r. Narince-Gerger yol projemizin yer teslimini, bu y?l?n Haziran ay?nda gerçekle?tirdik. Narince Gerger projemizle 33,1 kilometrelik tek yol ile birlikte, 3,5 kilometre uzunlu?undaki Gerger Çevre Yolu yer al?yor. Bugün temelini att???m?z Narince-Gerger Yolu’muzu, en k?sa zaman da sizlerin hizmetine sunmay? planl?yoruz.
Projenin tamamlanmas?yla, yol güzergah?m?z, 2 kilometre k?salacak, seyahat süresi, 46 dakikadan 25 dakikaya dü?ecek. Böylece yolun fiziki ve geometrik standartlar?n?n yükseltmi? olaca??z. Zamandan 18,2 milyon lira, akaryak?ttan 3 milyon lira olmak üzere y?ll?k toplam 21 milyon lira tasarruf sa?layaca??z" dedi.

Benzer Konular ✨