Kategori Teknoloji Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 16 sn okuma Görüntüleme 16 Görüntüleme

Yeni Akit  Ankara

Petlas, TA?’nin geli?tirdi?i Milli Sava? Uça?? MMU ve Hürku?, Bayraktar’?n üretti?i Ak?nc? ve TB2 S?HA’lar?n lastiklerinin yan? s?ra BMC'nin Tulga ve FNSS'in PARS 4x4 STA ile ÖMTTZA 6x6, 8x8 z?rhl? araç lastiklerini de ziyaretçilerle bulu?turdu. Sanayi Bakan? Mustafa Varank da Petlas stant?n? ziyaret ederek askeri kara ve hava araçlar?n?n yerlile?tirilmesine katk?lar?ndan dolay? Petlas’a te?ekkür etti. Türkiye'de lastik sektöründe birçok ilki teknoloji transferi olmadan, kendi potansiyeliyle üretmeyi ba?aran Petlas, askeri hava ve kara araçlar? için üretti?i lastikleri SAHA EXPO, Savunma, Havac?l?k ve Uzay Sanayi Fuar?’nda tan?tt?. 390 yabanc? firma, 567 yerli firman?n ?stanbul Fuar Merkezi’nde a??rland??? Uluslararas? savunma sanayisi ihtisas fuar?nda Petlas, 2. salonda 2C-07 numaral? stantta; askeri sanayiye yönelik özel proje olarak geli?tirdi?i RM900 Plus, RM910, Explero PT425, Explero PT451 lastikleri ile Bayraktar Ak?nc?, Bayraktar TB2, TA? Hürku? ve Milli Muharip Uça?? lastiklerini sergiledi. Fuara kat?lan Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank da Petlas stant?nda ürünleri inceleyerek Petlas Kamu Sat?? ve ?hale Müdürü Ümit Berber’den Milli Muharip Uçak, S?HA lastiklerine dair bilgiler ald?. Askeri kara ve hava araçlar?n?n yerlile?tirilmesine katk?lar?ndan dolay? Petlas’a te?ekkür etti.

Dünya savunma sanayi temsilcileri Türkiye’de

Petlas’?n lastik sektöründe Türkiye'nin bayrak ta??y?c? markas? oldu?unu vurgulayan Petlas Kamu Sat?? ve ?hale Müdürü Ümit Berber, SAHA EXPO'ya yönelik ?u aç?klamalar? yapt?: “Toplam 57 ülkeden 1 yabanc? ba?bakan 10 yabanc? bakan?n; 37’si genel kurmay ba?kan?, kuvvet komutan? gibi çok üst düzey olmak 37 ülkeden 60 heyete mensup 203 resmî delegasyonun ve 25 ülkeden 115 ticari delegasyonun kat?laca?? fuar?n ülkemiz aç?s?ndan anlam? oldukça büyük. Dünya savunma sanayi temsilcileri Türkiye’de a??rlan?yor. Biz de alan?m?zda oyun de?i?tiren yerli teknolojiyle tasarlad???m?z yenilikçi ürünlerimizi sergiledik. Petlas olarak böyle önemli bir fuarda yer alman?n ve yerli teknolojimizi tan?tman?n sektöre olan katk?lar?m?z? ortaya koyaca??na inan?yoruz.”

Benzer Konular ✨