Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 2 dk 23 sn okuma Görüntüleme 11 Görüntüleme

hurriyet.com.tr/D?? Haberler

Olu?turulma Tarihi: Kas?m 18, 2022 12:43

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYaz? Tipi

Kuzey Kore’nin sabah saatlerinde gerçekle?tirdi?i son füze testi, dünya güvenlik kaynaklar?n? k?rm?z? alarma geçirdi. Füzenin ABD’nin iç kesimlerini çok rahat bir ?ekilde vurabilece?i söylendi.

Haberin Devam?

F?rlatma ard?ndan Güney Kore Genelkurmay Ba?kanl???’nca yap?lan aç?klamada, füzenin K?talararas? Balistik Füze (ICBM) oldu?unu ve Kuzey Kore'nin ba?kenti Pyongyang'?n Sunan bölgesinden yerel saatle 10.15 civar?nda f?rlat?ld??? kaydedildi. Füzenin 22 Mach h?za ula??p 6 bin 100 km yüksekli?e ç?karak 1000 km yol katetti. Japonya hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno, füzenin Hokkaido'daki Oshima-Oshima adas?n?n yakla??k 200 kilometre bat?s?nda denize dü?tü?ünü söyledi. Fumio Kishida, "Kuzey Kore daha önce hiç görülmemi? s?kl?kta provokatif eylemler gerçekle?tirmeye devam ediyor." dedi

Per?embe günü Kuzey Kore D??i?leri Bakan? Choe Son Hui, ABD'nin bölgesel varl???n? güçlendirme planlar?na "daha sert" bir yan?t verilece?i konusunda uyar?da bulunmu?tu.

Haberin Devam?

AYNI ANDA NEW YORK VE WASHINGTON’U VURAB?L?YOR

Füzenin uçu? verileri daha Kuzey Kore’nin ‘canavar füze’si olarak bilinen Hwasong-17 modeli oldu?una dair i?aretler ta??yor. Hwasong-17’nin en az 3 adet nükleer sava? ba?l??? ta??yabildi?i biliniyor. 24 metrelik bu canavar?n ayn? anda hem Washington hem de New York k?y?lar?na sava? ba?l??? gönderip çoklu sald?r? yapmas? mümkün.

Japon Savunma Bakan? Nobuo Kishi, Kuzey Kore füzesinin potansiyel olarak tüm ABD k?tas?n? vurabilecek kabiliyete sahip oldu?unu aç?klad?.

AC?L TOPLANTI DÜZENLEND?

APEC (Asya-Pasifik Ekonomik ??birli?i) Zirvesi çerçevesinde Tayland'da bulunan Japonya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda liderlerinin Pyongyang kaynakl? güvenlik risklerini ele almak üzere bir acil durum toplant?s? gerçekle?tirdi?i ö?renildi. ABD Ba?kan Yard?mc?s? Kamala Harris'in ça?r?s? ile düzenlenen toplant?ya Japonya Ba?bakan? Fumio Kishida, Güney Kore Ba?bakan? Han Duck Soo, Avustralya Ba?bakan? Anthony Albanese, Kanada Ba?bakan? Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Ba?bakan? Jacinda Ardern'in kat?ld??? bildirildi.

ABD’DEN ?LK TEPK?

ABD Ba?kan Yard?mc?s? Kamala Harris yapt??? aç?klamada, eylemleri k?nad?klar?n? belirtti. Harris, “Kuzey Kore’yi bar?? ve istikrar? bozacak eylemleri sonland?rmaya ça??r?yoruz. Bu yap?lanlar Birle?mi? Milletler’e ait çoklu kararlar?n ihlal edildi?inin kan?t?d?r.” dedi.

Haberin Devam?

KANADA’NIN KAYGILARI DEVAM ED?YOR

Kanada Ba?bakan? Justin Trudeau, f?rlatma ard?ndan düzenlenen toplant?da Kuzey Kore’nin eylemlerini k?nayarak müttefikler ile yak?n temasta olduklar?n? ve bu tür eylemlere her zaman kar?? olduklar?n?n alt?n? çizdi.

AVUSTRALYA’DAN GÜVENL?K AÇIKLAMASI

Kuzey Kore’nin daha dü?ük menzilli füzelerinin hedefinde olan Avustralya, konuya ili?kin aç?klamada güvenlik endi?elerini gündeme ta??d?. Ba?bakan Anthony Albanese, “Bu testler bizim güvenli?imizi büyük ölçüde tehdit ediyor.” ifadelerine yer verdi.

RUSYA: END??EL?Y?Z

Rusya D??i?leri Bakanl???’ndan yap?lan aç?klamada, “Kore Yar?madas?’ndaki gidi?attan endi?eliyiz. Rusya diplomatik çözümü taahhüt etmi?tir.” sözlerine yer verildi.

Haberin Devam?

GÜNEY KORE VE ABD FÜZELERE KAR?I ORTAK KARAGÂH KURDU

Güney Kore Ba?bakan? Han Duck Soo ise bas?n toplant?s?nda, “Kuzey Kore’yi her türlü provokasyonlara son vermeye ve BMGK kararlar?na uymaya ça??r?yoruz.” dedi.

Öte yandan Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD Savunma Bakanl?klar?, Kuzey Kore füzelerine kar?? özel politikalar geli?tirecek dan??ma organ? kurdu?unu aç?klayarak ilk kez bir araya geldiler.

Güney kore Milli Savunma Bakanl???, “1. Füze Kar?? Tedbir Politikas? Dan??ma Grubu'nu (CMWG)” toplant?s?n?n düzenledi?ini duyurdu. CMWG , füze alan?nda daha derinlemesine politika koordinasyonunun temelini atmak için Güney Kore ve ABD Cayd?r?c?l?k Stratejisi Komitesi bünyesinde yeni kurulmu? bir dan??ma organ olarak kay?tlara geçti.

Benzer Konular ✨