Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 38 sn okuma Görüntüleme 7 Görüntüleme
Haberin Devam?

Japon yetkililer gazetecilere, füzenin Japonya'n?n 200 kilometre aç???na dü?tü?ünü söyledi.

Reuters, Japon yetkililerin, füzenin ABD anakaras?na ula?mak için yeterli menzilde oldu?unu söylediklerini de bildirdi.

Bu deneme, Kuzey Kore’nin ABD’nin bölgedeki askeri varl???n? art?rmaya devam etmesine kar?? bir uyar? olarak daha küçük bir füze f?rlatmas?ndan bir gün sonra geldi.

Bölgede gerilim artarken, nükleer silah kapasitesini geli?tirmeye çal??an Kuzey Kore bu y?l rekor say?da füze denemesi yapt?.

Nükleer silahlardan ar?nd?rma görü?meleri duraklay?nca, Pyongyang 2017’den beri ilk kez k?talararas? balistik füze denemelerine yeniden ba?lam??t?.

Japonya Savunma Bakan? Yasukazu Hamada gazetecilere son füzenin 15.000 km uzakl??a kadar gidebilme kapasitesi oldu?unu söyledi.

Haberin Devam?

Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, 1.000 km menzil ile yakla??k 6.000 km yükseklikte yol ald???n? ve Hokkaido'daki Oshima-Oshima adas?n?n yakla??k 200 kilometre bat?s?nda denize dü?tü?ünü söyledi.

Japonya Ba?bakan? Fumio Ki?ida, hasar olmad???n? ancak Kuzey'in tekrarlanan füze denemelerine “tahammül edilemeyece?ini” söyledi.

Per?embe günü Kuzey Kore D??i?leri Bakan? Choe Son Hui, ABD'nin bölgesel varl???n? güçlendirme planlar?na "daha sert" bir yan?t verilece?i konusunda uyar?da bulunmu?tu. 

Bu haftan?n ba?lar?nda ABD Ba?kan? Joe Biden, G20 zirvesi s?ras?nda Çinli mevkida?? ?i Jinping ile Kuzey Kore'nin son füze denemelerini görü?mü?tü.

ABD lideri, son dönemde gerçekle?en füze denemelerinin Pyongyang’?n yak?nda yedinci nükleer denemesini gerçekle?tirece?i korkusunu art?rmas?n?n ard?ndan Çin'i Kuzey Kore'yi dizginlemek için nüfuzunu kullanmaya ça??rm??t?.

Biden, Güney Koreli mevkida?? Yoon Suk-yeol ve Japonya Ba?bakan? Fumio Ki?ida ile de Kuzey Kore’yi görü?mü?tü.

Biden daha sonra, Kuzey Kore'nin "k??k?rt?c? davran???" kar??s?nda üç müttefikin "her zamankinden daha bir arada” oldu?unu söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Dan??man? Jake Sullivan, Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore istihbarat servislerinin aylard?r uyarmas?na ra?men yedinci bir nükleer silah testi gerçekle?tirmesi halinde “ortak bir yan?t" sözü verdi. 

Haberin Devam?

Güney Kore ordusuna göre, bu ay?n ba?lar?nda Pyongyang bir k?talararas? balistik füze f?rlatt? ancak denemenin ortas?nda ba?ar?s?z oldu. Bu denemeden sonra ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatlar?n?n biti? tarihini uzatt?.

Ekim ay?nda Kuzey Kore, Japonya üzerinden bir balistik füze f?rlatt?. Bu, be? y?l sonra ilk kez oldu.

Pyongyang, a??r yapt?r?mlara ra?men 2006 ile 2017 y?llar? aras?nda alt? nükleer deneme gerçekle?tirdi ve yedincisini planlad???na inan?l?yor.

Benzer Konular ✨