Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 51 sn okuma Görüntüleme 12 Görüntüleme
Haberin Devam?

?sveç taraf?ndan yürütülen soru?turma çerçevesinde Kuzey Ak?m 1 ve Kuzey Ak?m 2 do?al gaz boru hatt?ndaki patlamalar?n nedeninin sabotaj oldu?u ortaya ç?kt?.

?sveç, Rus gaz?n? Avrupa ülkelerine ta??yan Kuzey Ak?m 1 ve Kuzey Ak?m 2 boru hatlar?nda 26 Eylül’de patlamalar sonucu meydana gelen s?z?nt?larla ilgili soru?turman?n ilk sonuçlar?n? aç?klad?. ?sveç Güvenlik Servisi taraf?ndan yap?lan aç?klamada, boru hatlar?nda yap?lan incelemenin sabotaj iddialar?n? do?rulad??? belirtildi. Olay yerinden al?nan örnekler üzerinde yap?lan incelemelerde patlay?c? kal?nt?lar?n?n tespit edildi?i ifade edilen aç?klamada, patlamalar sonucu boru hatt?nda büyük hasar meydana geldi?i kaydedildi. Aç?klamada, devam eden geni? çapl? soru?turman?n olaya ili?kin daha kesin sonuçlar elde edilmesini sa?layaca?? vurguland?.

?sveç Güvenlik Servisi, sabotaj? gerçekle?tiren ?ah?slar?n soru?turman?n sonucuna ba?l? olarak tespit edilece?ini ifade ederken, ?sveç Sahil Güvenli?i, ?sveç Silahl? Kuvvetleri ve ?sveç polis te?kilat? dahil olmak üzere bir çok kurumun soru?turmaya katk? sa?lad??? kaydedildi.

Kuzey Ak?m 1 ve Kuzey Ak?m 2 boru hatlar?nda 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz s?z?nt?s? meydana gelmi?ti. Almanya, Danimarka ve ?sveç olayla ilgili ayr? soru?turmalar ba?latm??t?. ?sveç ve Danimarka taraf?ndan yap?lan ön soru?turmada, olay?n sabotaj oldu?una ili?kin i?aretler oldu?u belirtilmi?ti.

Benzer Konular ✨