Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 31 sn okuma Görüntüleme 13 Görüntüleme

Elon Musk ?u s?ralar Twitter'dan ba?ka bir ?ey dü?ünmüyor olsa gerek. Ünlü milyarder, sosyal medya platformunu 44 milyar dolara sat?n ald???ndan beri büyük olaylar ya?an?yor. ?lk olarak üst düzey yöneticileri kovan Musk daha sonra ücretli mavi tik sat??? ve çal??anlar?n yakla??k yar?s?n? i?ten ç?kart?lmas? gibi önemli olaylara imza att?. Son olarak, gönderdi?i uzun saatler boyunca yo?un bir ?ekilde çal???n ya da ayr?l?n ültimatomunun ard?ndan çok say?da Twitter çal??an?n?n istifa etti?i bildirildi. Fakat Musk'a ?ok bir haber geldi. Bu kez ba?rollerde ise ABD'li 7 Demokrat Senatör var.

ABD'DE 7 SENATÖRDEN FEDERAL T?CARET KOM?SYONUNA MEKTUP: MUSK'IN TWITTER'INI SORU?TURUN

ABD'de 7 Demokrat Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) yazd?klar? mektupta, Elon Musk'?n sat?n almas?n?n ard?ndan Twitter'?n soru?turulmas? için mektup yazd?.

Mektupta, Musk'?n sat?n almas?n?n ard?ndan Twitter'?n kullan?c?lar?n?n aleyhine çal???p çal??mad???n?n ve FTC ile Twitter aras?nda imzalanan uzla?ma karar?n?n ihlal edilip edilmedi?inin soru?turulmas? talep edildi.

FILE PHOTO: Musk gestures at SpaceX Starbase in Brownsville, Texas

FTC'den ?irkete ya da kurallar? ihlal eden ilgili ?ah?slara kar?? ilgili ad?mlar?n belirlenmesi ça?r?s? da yap?lan mektupta, "Son haftalarda Twitter'?n yeni patronu Musk, platformun güvenilirli?i ve güvenli?inin alt?n? oyan tela?land?r?c? ad?mlar att?. Ayr?ca Musk, doland?r?c?l?k ve tehlikeli ki?ilerce istismar edilece?ine dair aç?k uyar?lara ra?men yeni özellikler getirdi." ifadesine yer verildi.

MUSK'IN TW?TTER'I ALMASI FTC'Y? "END??ELEND?RM??T?"

Musk, sosyal medya ?irketi Twitter'? 44 milyar dolara sat?n almas?n?n ard?ndan ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali ??ler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel dan??man Sean Edgett'i görevden alm??t?.

?irkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çal??anlar?n?n yar?s?n?n i?ine son vermi?ti.

Twitter'?n güvenlik ve gizlilik alanlar?nda çal??an üst düzey yetkililerinin ?irketten ayr?lmas?, sosyal medya ?irketini düzenleyici kurallar? ihlal etme riskiyle kar?? kar??ya b?rakt??? ?eklinde yorumlanm??t?.

Bunun üzerine FTC, Twitter'daki son geli?meleri derin bir endi?eyle takip ettiklerini bildirmi?ti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK ?Ç?N TIKLAYINIZ H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?...H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?... Sokak ortas?nda 2 genç k?za kabusu ya?att?! 'Can?m?z? zor kurtard?k'Sokak ortas?nda 2 genç k?za kabusu ya?att?! 'Can?m?z? zor kurtard?k' Münbiç'te tan???p a??k olmu?! Her ?eyi tek tek anlatt?Münbiç'te tan???p a??k olmu?! Her ?eyi tek tek anlatt?

Benzer Konular ✨