Kategori Ekonomi Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 36 sn okuma Görüntüleme 70 Görüntüleme

AK Parti Kayseri ?l Ba?kanl??? taraf?ndan düzenlenen Önceki Dönem Te?kilat Mensuplar? ?le Bulu?ma Program?na kat?lan Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Fuat Oktay, burada yapt??? aç?klamada vatanda?? enflasyonun alt?nda ezdirmeyeceklerini söyledi. EYT için de sürenin fazla kalmad???n?, çözümün gelmek üzere oldu?unu aktaran Oktay; "Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat art??lar?n?n bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. ?lk etapta ald???m?z karar; enflasyonun alt?nda vatanda??m?z? ezdirmeme karar?d?r ve bunun gere?ini yap?yoruz. Gerek çal??an sabit gelirli vatanda??m?za, gerek çiftçimize, esnaf?m?za, sanayicilerimize imkanlar?m?z dahilinde elimizden gelen her türlü katk?y? vermeye çal???yoruz. Enflasyonun alt?nda ezdirmedik, ezdirmeyece?iz Bu anlamda asgari ücret dahil yine y?l sonunda gerekli düzenlemeleri yap?yor olaca??z. Sahaya ç?kt???m?zda EYT ana konular?m?zdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmad?, yak?nda onu da hep birlikte görece?iz" dedi.

Benzer Konular ✨