Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 49 sn okuma Görüntüleme 16 Görüntüleme

Dünyan?n en popüler sosyal medya platformlar?ndan biri olan Facebook hakk?nda skandal bir 'skandal' iddias? ortaya at?ld?. Mark Zuckerberg'in liderli?indeki Meta ?irketinin çat?s? alt?ndaki en önemli sosyal medya platformlar?ndan biri olan Facebook'ta kullan?c? hesaplar?n?n ele geçirildi?i iddia edildi. Üstelik, ABD bas?n?nda ç?kan bu iddialara göre hesaplar? ele geçirenler ?irket çal??anlar?yd?. Haber büyük yank? uyand?rd?.

HESAPLARI ELE GEÇ?RM??LER!

CNBC'nin The Wall Street Journal’dan aktard??? haberine göre, ?irket çal??anlar?n?n Facebook kullan?c? hesaplar?n? ele geçirdi?i iddia edildi. Kaynaklara ve belgelere at?fta bulunarak ise baz? vakalarda rü?vetin söz konusu oldu?unu bildirildi.

Habere göre, her ?ey Facebook hesaplar?na eri?imi engellenen kullan?c?larla ba?l?yor. Bu kullan?c?lar, genellikle direkt olarak Facebook’a ula?mak gibi geleneksel yöntemlerle hesaplar?na yeniden eri?im sa?layamad?klar? için Meta içinde hesaplar?n? açabilecek ba?lant?lar? olan d?? kaynaklar ar?yor. Baz? çal??anlar, bu yolla kullan?c? hesaplar?n? ele geçirmek veya kullan?c? hesaplar?na eri?mek için bilgisayar korsanlar?ndan binlerce dolar rü?vet al?yor.

BAZI ÇALI?ANLAR ??TEN ATILDI

Bir iç soru?turma yapan Meta'n?n ise, soru?turman?n bir sonucu olarak Facebook kullan?c? hesaplar?n? tehlikeye att??? ve ele geçirdi?i iddia edilen baz? çal??anlar?n? i?ten ç?kard??? ileri sürüldü.

Facebook iç

Rapordaki bir ba?ka iddiaya göre göre, i?ten ç?kar?lan çal??anlardan baz?lar?, ?irket çal??anlar?na yard?mc? olmak için çal??an araçlar?na eri?im izni verilen ve Meta’n?n güvenli?ini sa?layan Allied Universal isimli ?irket taraf?ndan i?e al?nd?.

Bu olay?n Oops olarak bilinen dahili bir araç arac?l???yla yap?ld??? bildirildi. Aktar?ld??? kadar?yla ?irket, kullan?c?lar?n hesaplar?na eri?melerine veya hesaplar?n? s?f?rlamalar?na yard?mc? olmak için “Oops” ad?nda bir sistem kullan?yor. Ba?lang?çta dahili ve özel durumlarda kullan?m için tasarlanan bu sistem, rapora göre çal??anlar?n herhangi bir bireysel kullan?c?n?n gerçek hesab?na eri?im sa?lamas?na izin verdi.

"?NSANLAR ASLA BUNLARI YAPMAMALI"

Meta ?leti?im Direktörü Andy Stone CNBC’ye verdi?i demeçte, “Doland?r?c?l?k hizmetleri satan ki?iler, bizimki de dahil olmak üzere her zaman çevrimiçi platformlar? hedefliyor ve taktiklerini sektörde yayg?n olarak kullan?lan tespit yöntemlerine göre uyarl?yor” dedi.

Buna ek olarak Stone, ”?nsanlar asla hesap sat?n almamal? veya satmamal? veya bir hesap kurtarma hizmeti için ödeme yapmamal? çünkü bunu yapmak ?artlar?m?z? ihlal ediyor. Ayr?ca, bu tür faaliyetleri ele almak için güvenlik önlemlerimizi düzenli olarak güncelliyoruz ve bu tür planlara kar??anlara kar?? uygun önlemleri almaya devam edece?iz.” ifadelerini kulland?.

ANASAYFAYA DÖNMEK ?Ç?N TIKLAYINIZ H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?...H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?... Regl izni için yasa teklifi verilmi?ti! Ankara'da dikkat çeken kararRegl izni için yasa teklifi verilmi?ti! Ankara'da dikkat çeken karar Sosyal medyay? y?kan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyorduSosyal medyay? y?kan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Benzer Konular ✨