Kategori Teknoloji Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 24 sn okuma Görüntüleme 18 Görüntüleme

Polonya Savunma Bakan? Mariusz Blaszczak teslim töreninde yapt??? konu?mada, "Polonya'daki muhalefet bu askeri araçlar?n kullan?lamayaca??n? iddia etmi?ti. Fakat Bayraktarlar?n Ukrayna'daki ba?ar?s? sonras? hakl? oldu?umuz böylece görülmü? oldu" dedi. Bakan Blaszczak, "Bu, Polonya ordusunun modernle?mesi için büyük bir a?amad?r. Askeri birliklerimizi Bayraktar TB2 ile güçlendirmeye ba?l?yoruz. Bunlar? Rusya'n?n Ukrayna'ya ba?latt??? sald?r?lardan çok önce sipari? etmi?tik. Ukrayna'da olup bitenler, bu silah? almakla ilgili verdi?imiz karar?n ne kadar hakl? oldu?unu ortaya koymaktad?r. Bayraktar TB2'ler Polonya'n?n hava savunma gücünü artt?racak ve ordumuz daha da güçlenmi? olacak" ?eklinde konu?tu.

Benzer Konular ✨