Kategori Teknoloji Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 25 sn okuma Görüntüleme 8 Görüntüleme

Pazar ara?t?rma ?irketi TrendForce'un haz?rlad??? rapora göre iPhone 14 Pro'nun ?irketin gelirlerindeki pay?, ba?lang?çta öngörülen yüzde 50'den yüzde 60'a yükseldi ve ileriki vadede yüzde 65'e ç?kmas? bekleniyor.

Öte yandan raporda, ABD Merkez Bankas?'n?n (Fed) enflasyonu bask?lamak amac?yla faiz oranlar?n? art?rma karar?n?n 2023'ün ilk çeyre?inde tüketici harcamalar?n?n k?s?lmas?na neden olaca?? ve bunun da iPhone'lara olan talebi azaltaca?? tahmini yer ald?.

Söz konusu talep azalmas?n?n üretimde y?ll?k bazda yüzde 14'lük azalmaya neden olmas? bunun da iPhone üretiminin 52 milyon adet dü?mesi anlam?na geldi?i belirtiliyor.

Apple, konuya ili?kin henüz aç?klamada bulunmad?.

Benzer Konular ✨