Kategori Ekonomi Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 49 sn okuma Görüntüleme 17 Görüntüleme

Almanya Federal ?statistik Ofisi (Destatis), fiyat art??lar?na ili?kin ekim ay? öncü verilerini aç?klad?.

Buna göre, eylülde yüzde 10 olan y?ll?k enflasyon, ekimde 10,4'e ç?karak Aral?k 1951'den bu yana en yüksek orana ula?t?. Enflasyon, Aral?k 1951'de yüzde 10,5 olarak kay?tlara geçmi?ti.

Enflasyona ili?kin beklenti, ekimde yüzde 10,1'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, ayl?k bazda ise yüzde 0,9 yükseldi.

Faizi art?r?nca enflasyon dü?medi: ABD ve Avrupa ülkeleri umduklar?n? bulamad?

EKONOM?

Faizi art?r?nca enflasyon dü?medi: ABD ve Avrupa ülkeleri umduklar?n? bulamad?

Enerji fiyatlar?n?n y?ll?k bazda yüzde 43 artmas? dikkati çekerken, y?ll?k art?? g?da fiyatlar?nda yüzde 20,3 ile ortalaman?n üzerinde gerçekle?ti. Hizmetlerde art?? yüzde 4 oldu.

AB uyumlu TÜFE de ekimde ayl?k bazda yüzde 1,1 ve y?ll?k bazda yüzde 11,6 yükseldi.

Almanya ekonomisinde tarihi enflasyon öngörüldü

DÜNYA

Almanya ekonomisinde tarihi enflasyon öngörüldü

Destatis aç?klamas?nda, rekor enflasyonun, Rusya-Ukrayna sava?? ve artan enerji fiyatlar?ndan kaynakland??? belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatlar?, Ukrayna'da sava??n ba?lamas?ndan bu yana önemli ölçüde artt? ve yüksek enflasyon oran? üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

Aç?klamada, artan maliyetler ve tedarik zincirindeki s?k?nt?lar nedeniyle belirli bir döngü içinde gerçekle?en fiyat art??lar?n?n da enflasyondaki art??ta etkili oldu?u belirtilerek, ?s?nma konusundaki vergi indiriminin ise muhtemelen enflasyonda a?a?? yönlü etkili oldu?u bildirildi.

Benzer Konular ✨