Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 12 sn okuma Görüntüleme 14 Görüntüleme
Haberin Devam?

Suudi Arabistan'?n ?stanbul Ba?konsoloslu?unda 2018 y?l?nda öldürülen gazeteci Cemal Ka??kç?'n?n ni?anl?s? Hatice Cengiz taraf?ndan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve cinayette rol ald??? iddias?yla di?er baz? isimlere kar?? ABD'de açt??? dava sürüyor. ABD medyas?nda yer alan haberlere göre ABD D??i?leri Bakanl???n?n talebi üzerine Adalet Bakanl??? avukatlar?, mahkemeye Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'?n yak?n zamanda ba?bakanl?k görevine getirildi?ini belirterek, "yabanc? hükümet lideri" oldu?u gerekçesiyle dokunulmazl?k statüsünün bulundu?u yönünde görü? bildirdi. Mahkemeye sunulan belgede, "Suudi Arabistan Ba?bakan? Muhammed bin Selman, ?u anda hükümetin ba?? ve dolay?s?yla bu davadan muaft?r" ifadeleri kullan?ld?.

"DAVANIN ESASIYLA ?LG?S? YOK"

Haberin Devam?


ABD D??i?leri Bakanl???, Biden yönetiminin Veliaht Prens bin Selman'?n Ka??kç?'n?n öldürülmesiyle ilgili aç?lan davadan muaf tutulmas? görü?ünü "tamamen yasal bir tespit" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden yap?lan yaz?l? aç?klamada, "Bu, D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan uluslararas? teamül hukukunun uzun süredir devam eden köklü ilkeleri uyar?nca yap?lan yasal bir tespittir. Davan?n esas?yla hiçbir ilgisi yoktur" denildi.

ABD'DE AÇILAN DAVA 

Suudi Arabistanl? Washington Post kö?e yazar? Cemal Ka??kç?, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almaya gitti?i Suudi Arabistan'?n ?stanbul Ba?konsoloslu?unda öldürülmü?tü. Ka??kç?'n?n ni?anl?s? Hatice Cengiz, Ekim 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesi'nde cinayette rolü bulundu?u iddias?yla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve 28 ki?i hakk?nda dava açm??t?. Mahkeme, ABD yönetiminden Veliaht Prens bin Selman'?n ülke liderlerinin sahip oldu?u dokunulmazl?k statüsüyle korunup korunamayaca??na dair görü? bildirmesini istemi?ti.
Eylül ay?nda ba?bakanl?k görevine getirilen Muhammed bin Selman ise, Suudi Arabistan hükümetine muhalif Ka??kç?'n?n öldürülmesiyle ilgisi oldu?u iddialar?n? reddediyor.

Benzer Konular ✨