Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 56 sn okuma Görüntüleme 17 Görüntüleme

?laç, ba????kl?k sistemini yeniden programlayarak yanl??l?kla insülin üreten pankreas hücrelerine sald?rmas?n? engellemeye çal???yor. ?lac?n ba?ka ülkelerde de onaylanmas? bekleniyor.

HASTALI?I 3 YIL GEC?KT?REB?L?R

Dünyada yakla??k 8,7 milyon ki?inin diyabet hastal???yla ya?ad??? tahmin ediliyor. Tip 1 diyabette ba????kl?k sistemi yanl???kla pankreastaki insülin üreten hücreleri hedefliyor.

Pankreas insülin üretimini b?rakt???nda kandaki glikoz miktar? art?yor. Glikoz, kandaki en temel ?eker türü ve vücut hücreleri için ana enerji kayna??.

Tip 1 diyabette kan ?ekeri seviyeleri kontrol edilemeyebiliyor ve ancak vücuda insülin enjekte edilerek tekrar kontrol alt?na al?nabiliyor. Günlük insülin takviyeleri diyabet hastalar? için bu yüzden çok önemli.

2019'da yap?lan bir ara?t?rma, yeni ilac?n yüksek risk alt?ndaki baz? ki?ilerin hastal??? geli?tirmesini ortalama 3 y?l geciktirebilece?ini tespit etti.

Uzmanlar, hastal?k sürecini geciktirmenin, özellikle bu süre boyunca günlük insülin almak veya ?ekerlerini yo?un bir ?ekilde izlemek zorunda kalmayacak gençler için çok önemli olabilece?ini söylüyor.

Ayr?ca diyabet hastalar?n?n daha uzun bir süre kan ?ekerlerini sa?l?kl? bir düzeyde tutabilece?i ve böylece böbrek veya göz hastal??? gibi yüksek kan ?ekeri komplikasyonlar?ndan korunabilece?i dü?ünülüyor.

'T?P 1 D?YABET TEDAV?S?NDE YEN? B?R ÇA?IN BA?LANGICI'

Beth Baldwin'in o?lu Peter, 2014 y?l?nda acil bir diyabetik ketoasidoz komplikasyonundan sonra öldü. 13 ya??ndaki Peter, te?his edilmemi? Tip 1 diyabet hastas?yd?.

Annesi Beth, "Bir ilaç gerçekten hayat?m?z? de?i?tirirdi. ?nsanlar?n tip 1 diyabet hastal???n? geli?tirmesini ?imdilik engellemek mümkün de?il ama hastal???n ba?lang?ç zaman?n? geciktirmek özellikle çocuklar için çok önemli bir geli?me olur" diyor.

Beth bugünlede Genç Diyabet Ara?t?rma Vakf? (JDRF UK) adl? bir dernekte çal???yor ve tip 1 diyabetin, a??r? susama, s?k idrara ç?kma, yorgunluk ve kilo kayb? gibi semptomlar? hakk?nda fark?ndal?k yaratmaya çal???yor.

JDRF UK'den Rachel Connor, "Bu gerçekten bir oyun de?i?tirici. Bana göre bu, Tip 1 diyabet tedavisi için yeni bir ça??n ba?lang?c?" diyor ve sözlerine devam ediyor:

"?lk kez hastal???n neden geli?ti?inin özüne inebiliyoruz ve süreci de?i?tirmeye yard?mc? oluyoruz. Bu nedenle de art?k sadece semptomlar? tedavi etmiyoruz. Bunu bir kez yapabildi?imizde, daha iyi ve daha uzun süre yapman?n ba?ka yollar?n? da bulabiliriz."

D?YABET?N T?PLER? NED?R?

Birkaç farkl? diyabet çe?idi bulunuyor. En yayg?nlar? ?u ?ekilde:

Tip 1 diyabet, pankreas?n insülin üretimini b?rakmas?, böylece kandaki glikoz miktar?n?n artmas? durumunda ortaya ç?kar.

Bilim insanlar? bunun nedenini kesin olarak bilmiyor.Ancak bunun genetik ya da viral enfeksiyonlar?n pankreastaki insülin üreten hücrelere zarar vermesinden kaynakl? oldu?una inan?l?yor.

Tip 1, diyabet hastalar?n?n yüzde 10'unu olu?turuyor.

Tip 2 diyabet, pankreas?n yeterli miktarda insülin üretmemesinden ya da üretilen insülin hormonunun etkisiz olmas?ndan kaynaklan?yor. 

Bu genellikle orta ve ileri ya? dönemlerinde ortaya ç?k?yor. Ancak fazla kilolu ve hareketsiz olan genç insanlarda da görülebiliyor.

Tip 2 diyabet, Tip 1 diyabetten çok daha yayg?n.

Kaynak: BBC News Türkçe

Benzer Konular ✨