Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 43 sn okuma Görüntüleme 9 Görüntüleme

Hurriyet.com.tr/DI? HABERLER Foto?raflar: Youtube/Chubbyemu

Olu?turulma Tarihi: Kas?m 18, 2022 11:02

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYaz? Tipi

Arkada?lar?na ?ov yapmak için 10 dakikada 12 enerji içece?i içen adam ölümle burun buruna geldi. Hastanede yap?lan testler doktorlar? bile ?a??rtan durumu ortaya ç?kard?.

Haberin Devam?

Klinik bir eczac? olan Bernard Hsu, 'Chubbyemu' isimli YouTube kanal?nda 2.6 milyondan fazla aboneye sahip. 36 ya??ndaki adam kanal?nda, kendi tan?k oldu?u veya çevresinden duydu?u tuhaf acil durum hikayelerini anlat?yor.

6.5 M?LYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLEME ALDI

Hsu'nun haz?rlad??? ve ?imdiye kadar 6,5 ??milyondan fazla görüntülenen bir video kendine Bat? medyas?nda geni? yer buldu ve sosyal medyan?n en çok konu?ulan konular?ndan birisi haline geldi.

Söz konusu videoda 'JS' isimli bir hastan?n '?iddetli kar?n a?r?s?' ile hastaneye gitti?i anlat?l?yor. Kar?n a?r?s?n?n ak?lalmaz sebebi ve sonras?nda olanlar ise adeta büyük bir ders niteli?inde...

10 DAK?KADA 12 ENERJ? ?ÇECE?? ?ÇT?

Videoda tam ad? verilmeyen ve sadece 'JS' olarak tan?t?lan adam e?lenmek ve arkada?lar?na ?ov yapmak için 10 dakikada 12 enerji içece?i içti.

10 dakikada 12 enerji içece?i içti, ölümle burun buruna geldi Doktorlar bile ?oke oldu...
DURUMU B?RDEN KÖTÜLE?T?Haberin Devam?

12 enerji içece?ini ara vermeden içen adam ilk kutularda sadece a?z?nda ve bo?az?nda hafif bir gariplik hissetti ancak tüm kutular? içtikten sonra durumu kötüle?meye ba?lad?.

Kalp çarp?nt?s? ba?layan adam?n midesinde ve s?rt?nda inan?lmaz bir a?r? olu?tu. Kafeinin kendini ?imdiye kadar etkilemedi?ini dü?ünen adam bilgisayar oyunlar? oynayarak kafas?n? da??tmaya çal??t? ancak kusmaya ba?lad?ktan sonra hastaneye gitmek d???nda bir seçene?i olmad???n? kabullendi.

HASTANEDE ?OKE EDEN KE??F: PANKREASI KEND?N? S?ND?RMEYE BA?LAMI?

Kendini kötü hissetmesine ra?men doktora gitmeyi ?srarla erteleyen adam? hastaneye gitti?inde hiç beklemedi?i bir sürpriz bekliyordu.

Uzmanlar adam?n yapt?klar?n? ö?renince hemen gerekli testleri uygulad?lar ve doktorlar? bile ?a??rtan durum ortaya ç?kt?.

JS'nin vücudu 12 kutu enerji içece?inin içinde yer alan yakla??k 1 kilo ?eker ve kafeine ayak uydurmaya çal???rken, adam?n pankreas? adeta kendini sindirmeye ba?lam??t?.

10 dakikada 12 enerji içece?i içti, ölümle burun buruna geldi Doktorlar bile ?oke oldu...
BÖBREKLER? VE KARAC??ER? DE ?FLAS ETME NOKTASINA GELD?Haberin Devam?

Üstelik olay burada da bitmiyor. Doktorlar acil müdahale ettikleri adam?n bir kaç gün içerisinde iyile?mesini bekliyordu ancak durum beklenmedik bir ?ekilde kötüye gitti.

JS'nin ?i?en pankreas?nda enfeksiyon olu?tu, böbrekleri ve karaci?eri iflas etme noktas?na geldi. Adam günlerceantibiyotiklerle tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

PE? PE?E ?Ç?LEN ENERJ? ?ÇECE?? TEHL?KEL?

Dr Hsu videosunda izleyicilerini uyararak "Ço?umuz enerji içeceklerinin a??r? miktarda tüketildi?inde tehlikeli olabilece?ini bilir. Arada bir içiyorsan?z bu büyük bir sorun de?ildir. Ancak arka arkaya birkaç kutu içmeye ba?larsan?z, o zaman muhtemelen kötü ?eyler olacakt?r" dedi. 

Benzer Konular ✨